Tham quan nhà xưởng

Diện tích nhà xưởng hiện tại: 6.000 m2, với 130 CBCNV

 

 

Đội xe vận tải của công ty.

Hệ thống kho xuất nhập hàng.

Hàng hóa chờ xuất kho luôn được bảo quản.

Hệ thống dàn sóng 7 lớp, 5 lớp.

Phòng điều hành chính.

Tin tức liên quan